Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
246 postów 2703 komentarze

Społeczeństwo inwestorów

Andrzej Madej - Od urodzenia praktyk przedsiębiorczości.

Biblioteki XXI wieku

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Nie czekając na polityczne decyzje o zmianie systemu edukacji z etatystycznego na personalistyczny, rozbudźmy potencjał sieci publicznych bibliotek.

Przełom w uczeniu
 
Cyfrowe zdynamizowanie interaktywnej komunikacji i otwarcie nieograniczonych zasobów wiedzy, pozwala na lepsze gospodarowanie. Lepsze, ale wymagające ciągłego podnoszenia kompetencji, wymagające uczeniem się przez całe życie.
 
Rysunek 1. Zmiany w edukacji dla rozwoju dobrostanu społecznego w XXI wieku w oparciu o otwarte zasoby wiedzy. Opracowanie własne Andrzej Madej.
 
Zmiany w warunkach gospodarowania prowadzić zatem będą do objęcia ustrojem powszechnej edukacji nie tylko systemu szkolnictwa, ale również i systemu samokształcenia przez całe życie. W Polskiej praktyce solidarności międzypokoleniowej gospodarstw domowych, do wprowadzenia samokształcenia w rodzinie do podstaw ustroju powszechnej edukacji.
 
Praktyka domowego uczenia skupionego na uczniu, wymaga innych metod, instytucji i zasobów do rozwijania kompetencji pedagogicznych niż metody, instytucje i zasoby właściwe dla kompetencji pedagogicznych szkolnego nauczania skupionego na nauczycielu (rys. 1).
 
Edukacja personalistyczna
 
O ile pedagogika szkolna opiera się na komercyjnym rozwoju wiedzy, domowa pedagogika solidarności opiera się na solidarnym rozwoju wiedzy. Na zasadzie, którą dominujący od kilku wieków komercyjny rozwój wiedzy, usunął na margines życia społecznego.
   
Rysunek 2. Model edukacji personalistycznej obejmujący komercyjny i solidarny rozwój wiedzy. Opracowanie własne Andrzej Madej.
 
Przywrócenie równowagi pomiędzy edukacją domową i edukacją szkolną, wymagać będzie zmiany modelu edukacji. Zastąpienie skutecznie rozwijanego od czasów Komisji Edukacji Narodowej ustroju powszechnej edukacji opartego na modelu edukacji etatystycznej, odpowiednim dla Europy XXI wieku ustrojem opartym na modelu edukacji personalistycznej (rys. 2), wymagać będzie wprowadzenia wielu innowacji.
 
Ale przede wszystkim wymagać będzie wzrostu poczucia odpowiedzialności za rozwój edukacyjny. Wyrażającej się przede wszystkim wysiłkiem osobistego samokształcenia i pracy dobroczynnej w edukacji dla rozwoju swoich bliskich.
 
 
Nie ma wolności bez solidarności
 
Pozytywny dla wolności proces personalizacji systemu edukacji, wymagać będzie zwiększania pracy dobroczynnej w solidarnym rozwoju wiedzy. Nadzwyczajnym do tego zasobem narodowej solidarności i samorządności, są powiększające się w wyniku przemian demograficznych i gospodarczych potencjały czasu i kompetencji dziadków, emerytów i nestorów. Pobłażliwie określanych "seniorami".
 
Aby trzecie pokolenie stawało się oczekiwanym przez roztropnych ekonomistów nowym potencjałem rozwojowym dobrostanu społecznego, koniecznym będzie subsydiarne wsparcie państwa dla nowych form ich solidarnej współpracy.
 
Koniecznym będzie uruchomienie nowych instrumentów i instytucji, tworzenie otwartych laboratoriów dla sprawdzania użyteczności narodowych standardów, prowadzenia internetowo otwartej refleksji nad jakością polityk i infrastruktury solidarnego rozwoju wiedzy.
 
 
Integracja w Cyberpolis
 
W Polskiej tradycji kultury życia publicznego, ustrojowa integracja subsydiarnego wsparcia polityk publicznych dla solidarnego rozwoju wiedzy, powinna odpowiadać obszarowi powiatu. To w terytorialnej przestrzeni powiatu korzystamy od wieków z większości bezpośrednio świadczonych usług społecznych. Usług samorządowego wsparcia wspólnoty dla dojrzewania i starości.
 
 
Rysunek 3. Model powiatowej integracji trzech platform solidarnego rozwoju wiedzy dla edukacji i innych potrzeb społecznych. Opracowanie własne Andrzej Madej.
 
Zatem cyfrowe wzbogacenie tych usług, również powinno być integrowane w obszarze powiatu. Dla podkreślenia tej nowej wirtualnej funkcjonalności powiatu, od wielu lat promuję używanie terminu cyberpolis.
 
Nowe instytucje platformy autoryzacji i aktywizacji cyberpolis odpowiadają za funkcjonalność rozwoju i bezpieczeństwo cyfrowych zasobów bogactwa narodowego (rys. 3). Nowe instytucje platformy koordynacji odpowiadają za organizację nowej formy samorządności narodowej. Wykorzystując pracę dobroczynną trzeciego pokolenia.
 
 
Stoliki w kręgu doraźności
 
Politycznie ustawione w Warszawie stoliki debat o zmianach w systemie edukacji, nie obejmują wyzwania solidarności międzypokoleniowej dla systemu edukacji przez całe życie. Ośrodki refleksji wspierające Ministerstwo Edukacji Narodowej, pozwalają politykom na ograniczanie problematyki powszechnej edukacji do zagadnień komercyjnego rozwoju wiedzy. Deklaracje o znaczeniu rodzinnego wychowania czy wykształcenia, nie wyprowadzane z refleksji o potrzebach kompetencji XXI wiecznych warunkach gospodarowania opartego na wiedzy, mają powagę medialnych dekoracji.
 
Tymczasem, zmiana modelu edukacji z obecnego etatystycznego na personalistyczny, wymagać będzie bardzo głębokich politycznych debat o zmianach w ustroju samorządu terytorialnego oraz o wprowadzeniu nowych instytucjach publicznej odpowiedzialności za autoryzację treści w cyfrowej komunikacji. Poważne decyzje naruszą wiele przyzwyczajeń i interesów.
 
Niestety, wobec braku poważanych akademickich refleksji na wyzwaniach modernizacyjnych wynikających ze zmian w kulturze gospodarowania, obawiam się że na podjęcie politycznych decyzji o ustroju infrastruktury solidarnego rozwoju wiedzy, będziemy musieli zaczekać jeszcze kilka lat.
 
 
Biblioteka dla pedagogów solidarności
 
Uważam, że praktycy życia publicznego nie muszą tracić tego czasu na chocholi taniec wokół wielokroć zdiagnozowanych słabości. Tym bardziej, że wcale nie tak trudno jest zgadnąć kto i co warto poprawić w zaspakajaniu zmieniających się potrzeb.
 
Już pobieżna ocena zmian form czytelnictwa wskazuje, że to sieć publicznych wypożyczalni tradycyjnych książek może i powinna podejmować nowe zadania publiczne, właśnie dla solidarnego rozwoju wiedzy. A konkretniej dla wsparcia wymiany dobrych praktyk pomiędzy rodzinami organizującymi zajęcia domowej edukacji.
 
Sądzę, że podjęcie takich działań rozwojowych przez pracowników bibliotek publicznych wręcz nie powinno się zaczynać od centralnego preliminowania budżetów rozwojowych, lecz od wrażliwego rozpoznania indywidualnych potrzeb i społecznych partnerów, dla lokalnej aktywizacji cyfrowych zasobów i kompetencji domowej edukacji. Przecież to właśnie wśród osób korzystających na co dzień ze skarbnicy słowa kultury narodowej, ujawniać się powinni domowi przewodnicy dobrej praktyki solidarnego rozwoju wiedzy.
 
 
Biblioteki Wirtualnych Podręczników
 
W rozmowach z Krakowskimi sojusznikami tą nową oczekiwaną instytucję określamy terminem Biblioteka Wirtualnych Podręczników. Przed rozpoczęciem laboratoryjnego sprawdzania przydatności konkretnych rozwiązań projektujemy przesłanki i wizję jej organizacji.
 
Gospodarcze przesłanki poszerzenia powszechnej edukacji
Potrzeba stałego podnoszenia kompetencji dla korzystania z cyfrowego otwarcia interaktywnych zasobów wiedzy dla zaspakajania potrzeb, wymaga wykorzystania potencjałów solidarności międzypokoleniowej do solidarnego rozwoju wiedzy.
Polityczne przesłanki wprowadzenia nowego zadania publicznego
Samokształcenie w rodzinie jako najbardziej organiczna forma solidarnego rozwoju wiedzy powinna zostać wsparta na zasadzie subsydiarności przez nowe polityki, usługi, instytucje i instrumenty publiczne.
Ustrojowe określenie nowych kompetencji
Samokształcenie w rodzinie powinno zostać wprowadzone do zestawu kluczowych kompetencji społecznych uczenia się przez całe życie.
Nowe zadanie publiczne
Rozwój kompetencji samokształcenia w rodzinie jako paradygmatu systemu powszechnej edukacji.
Nowa instytucja publiczna
Biblioteka Wirtualnych Podręczników (BWP) jako lokalny ośrodek rozwoju kompetencji samokształcenia w rodzinie.
Usytuowanie BWP
Prowadzenie Bibliotek Wirtualnych Podręczników powinno być powierzone bibliotekom publicznym jako nowe wydziały finansowane w ramach budżetów wspólnot samorządowych.
Struktura funkcji dostarczanych przez BWP jako wydziału gminnej biblioteki publicznej
1. Dział Aktywizacji zasobów
Emisje konkursów na cyfrowe konspekty zajęć edukacyjnych
2. Dział Pedagogiki solidarności
Doradztwo w stosowaniu Metod domowej edukacji pracy solidarnej
3. Dział Języka solidarności
Doradztwo w wykorzystaniu Wielojęzycznego słownika dziedzinowego
Krajowe platformy internetowe wykorzystywane przez BWP
1. Portal Powiateka24 dla pozyskiwania, gromadzenia i promocji zasobów kompetencji samokształcenia w rodzinie.
2. Portal Pedagogika solidarności.
3. Portal Wielojęzyczny słownik dziedzinowy.
 
Czy taki opis wystarcza do ustaleń laboratoryjnego sprawdzenia przydatności nowej instytucji w Polskiej infrastrukturze informacji XXI wieku.

Oto jest pytanie. 

-------------------------------------  

Bardziej czytelne rysunki na witrynie autora: 

https://www.viavistula.eu/2019/05/18/biblioteki-xxi-wieku/

KOMENTARZE

 • Szanowny panie Andrzeju...
  Ja jednak jestem tradycjonalistą w tym temacie (jak i w innych).
  Otóż, cyfrowa globalna sieć zasobów bibliotecznych byłaby ok, gdyby...
  nie było NWO z całym ich rasistowskim (w sensie dostępu do zasobów) podejściem do wiedzy.
  Z całą pewnością, płatne trolle monitorowałyby sieć wartościowych pozycji pod kątem "niebezpiecznych", "rasistowskich", "ksenofobicznych" itd treści, które z całą pewnością objęte byłyby przez system kontrolą dostępu (może nawet poprzez skanowanie soczewki oka oglądającego).
  A jakie to mogły by być te rasistowskie treści? Z całą pewnością te, które np zagrażałyby interesom bigpharmy, czyli takie jak np skuteczne metody leczenia raka w np dwa tygodnie (są takie)...

  Poza tym, ja jednak wolę mieć w ręku książkę (swoją bądź pożyczoną. Chociaż wartościową, wolę swoją), bo ona na mnie nie promieniuje i nie psuje mi wzroku:-)
  Ale idea fajna, ale chyba musimy z nią poczekać na czas po Ostrzeżeniu i Odnowieniu Kościoła i świata, które już podobno blisko...:-)
  Pozdrawiam serdecznie
 • @Jan Paweł 20:37:48
  Sądzę, że pomimo wszystkich wartości i uroków papierowych książek, nic nie zatrzyma procesu ich marginalizacji. Cyfryzacja mediów to przełom na miarę maszyny drukarskiej.

  Zgadzam się z Panem, że wykorzystywanie cyfrowych narzędzi do solidarnego rozwój wiedzy grozi naruszaniem tajemnicy ogniska domowego. Ale ta groźba inwigilacji już istnieje i będzie coraz groźniejsza dla wolności w ramach komercyjnego rozwoju wiedzy.
  Nie ma na co czekać, im szybciej złapiemy tego byka sterowania treściami za rogi, tym mniej będzie ofiar.

  Uważam, że kluczowym dla obrony przed próbami centralnego sterowania cyfrowymi treściami, jest powstanie sieci samorządowego uwiarygodniania autorstwa i źródeł informacji. Pisałem o tym
  w tekście Samorządowa autoryzacja tożsamości
  http://si.neon24.pl/post/148319,samorzadowa-autoryzacja-tozsamosci

  Właściwa instytucja jest wrysowana w najniższej z platform "Cyberpolis solidarnego rozwoju wiedzy".
 • Komentarz Rafała ...
  Jeden z moich Krakowskich znajomych, i rodzic i nauczyciel, nie mający konta na Neonie, przysłał mi swoją opinię z propozycją publikacji, co niniejszym czynię:

  "Idea samokształcenia w rodzinie jest moim zdaniem pomysłem, który może zapewnić nam stworzenie społeczeństwa opartego na wartościach. Rodzina zawsze była, jest i będzie najważniejszą komórką w każdym narodzie, zapewniającą odpowiedni rozwój młodego pokolenia i wykształcenie w przyszłości elit, które będą kierować naszym społeczeństwem. Żadna publiczna szkoła czy inna organizowana przez państwo edukacja nie zastąpi rodziny.

  Niestety okres socrealizmu i to, co nastąpiło po nim zmienił sposób myślenia Polaków. Wielu z nas wydaje się, że jesteśmy zwolnieni z kształcenia naszych dzieci, ponieważ zrobi to za nas opiekuńcze państwo. Nic bardziej mylnego! Jako wieloletni nauczyciel mogę stwierdzić, że tylko dzieci i młodzież pochodząca z rodzin nie zaniedbujących własnego ich kształcenia ma szanse osiągnięcia sukcesów prywatnych i zawodowych w dzisiejszym świecie.

  I tutaj pojawia się problem: jak zmienić naszą mentalność i nakłonić kreatywnych członków rodzin do dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem ?

  Myślę, że aktywizacja bibliotek jest strzałem w dziesiątkę. Często korzystam z usług sieci krakowskich bibliotek i muszę przyznać, że zarówno organizacja jak i poziom pracujących w nich ludzi trzeba ocenić bardzo wysoko.
  Szczególnie podobają mi się usługi online (katalogi, rezerwacja książek itd.) i obsługa na miejscu (większość pracowników bibliotek to niezwykle mili, pomocni i kompetentni ludzie, posiadający bardzo rozległą wiedzę).

  Oferta bibliotek to też nie tylko papierowe książki, wiele z nich posiada znaczny zbiór audiobooków, które ostatnio stają się coraz popularniejsze. Oczywiście można dyskutować, czy nie lepsze jest czytanie w tradycyjnej formie, ale ja bardzo cenię sobie możliwość słuchania utworów literackich podczas jazdy samochodem.

  Młodzież coraz mniej czyta, Internet stanowi dla książek zbyt dużą konkurencję. Tej tendencji nie da się zahamować, więc trzeba ją wykorzystać i przekazywać młodym ludziom ciekawe i użyteczne treści. "

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

ULUBIENI AUTORZY